شرکت بین المللی بازرگانی انرژی زاگرس پایدار دومین شرکت از گروه شرکتهای زاگرس پایدار است که بمنظور پشتیبانی شرکت های عملیاتی گروه تاسیس و مسئولیت تدارکات داخلی و خارجی را عهده دار گردید.

این شرکت علاوه بر تامین کلیه تجهیزات و کالا و موارد مورد نیاز شرکت های همگروه ،با داشتن کارت بازرگانی و دفتر کار در امارت متحده عربی(دوبی) قادر به ارائه خدمات بازرگانی به صنایع نفت و گاز پتروشیمی و سایر پیمانکاران فعال در این زمینه است . شرکت بازرگانی انرژِی زاگرس پایدار که در کلیه زمینه های مرتبط اعم از طبقه بندی کالا، ثبت سفارش ،حمل و ترخیص ، انبارداری ودیگر امورمربوطه دارای دانش ، تجربه وامکانات لازم میباشد، خدمات خود را در اختیار شرکتهای همگروه و سایرین قرار داده و هم اکنون پشتیبان تدارکاتی چند شرکت عملیاتی بوده و با تاییدصلاحیت در زمره پیمانکاران واجد صلاحیت شرکت مهندسی توسعه نفت (متن) ، شرکت نفت مناطق مرکزی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی نفت چین ، شرکت هالیبرتون آمریکاوشرکت نفتی اینپکس ژاپن قرار گرفته و خدمات خود را درداخل و خارج ایران به آنان ارائه نمایدو دراین مدت توانسته است به عنوان نامین کننده قسمتی از خدمات ومواد مورد نیاز عملیات حفاری بعنوان پیمانکار مستقیم شرکت متن نیزارئه خدمات نماید.
برخورداری از امکانات سایر شرکتهای همگروه بالاخص شرکت مادر این امکان را فراهم آورده است تا شرکت بازرگانی انرژی زاگرس پایدار بتواند برنامه های خویش را بعنوان یک شرکت تامین کننده کالا و مواد و تجهیزات بمورد اجرا گذاشته  و نقش موثری بعنوان یک مرکز دسترسی سهل و آسان به کالا و تجهیزات صنعتی را برای کارفرماهای محترم خویش ایفا می نماید.