شرکت سرمایه گذاری انرژی زاگرس پایدار که در گروه شرکتهای زاگرس پایدار نقش شرکت مادر و پشتیبان را ایفا می نماید، در سال ۱۳۸۰ با هدف تامین و تخصیص منابع مالی برای شرکتهای گروه و پروژه ها تاسیس گردید.

تحقیق و مطالعه در مورد طرحها و پروژه های موردنظر ،جهت گیری شرکتهای گروه برای مشارکت در هر یک از طرحها و پروژه ها و تعیین میزان و نحوه مشارکت ، هدایت مذاکرات با طرفهای قرارداد اعم از داخلی و خارجی ، جلب مشارکت اشخاص ثالث در داخل و خارج از کشور،تدوین سیاستهای اجرایی گروه در سطح کلان ،تعریف و تبیین خط مشی های شرکت های همگروه،برنامه ریزی تحققات و آموزش ،ایجاد زمینه های همکاری گروه در سطح ملی و بین المللی از دیگر اهداف این شرکت است.

پشتیبانی شرکت های گروه از نظر اقتصادی و تامین سرمایه و اعتبار پس از مطالعات کارشناسی همه جانبه و توجیه فنی و اقتصادی پروژه های مورد نظر از خطوط اصلی فعالیت شرکت مادرمیباشد .

در مواردی که ایجاب نماید که طرح بصورت مجموع انجام گیرد، شرکت سرمایه گذاری انرژی زاگرس پایدار بعنوان سرگروه اقدام به انعقاد قرارداد و تقسیم بخشهای مختلف اجرایی بین شرکت های زیر مجموعه گروه (یاخارج از گروه) مینمایدکه این روش باعث افزایش توان سینرژی هر شرکت بصورت مضاعف گردیده و زمینه قبول مسئولیت و اجرای بهینه و همه جانبه پروژه ها را فراهم می آورد