گروه شرکتهای بین المللی زاگرس پایدار ، نامی شناخته شده و معتبر در صنایع نفت ،گاز،پتروشیمی و انرژیهای تجدید پذیر ،جهت تجهیز و توسعه منابع انسانی مورد نیاز خود در پروژه های مختلف در دست اجراء و همچنین شرکت ها و کارخانجات تولیدی زیر مجموعه خود در کشورهای آمریکا ،کانادا،فرانسه ،ژاپن ،آلمان ،اتریش ،ایتالیا،هندوستان ،چین ،ترکیه و کلیه کشورهای خاورمیانه و همچنین کار در دفاتر و شعبات متعدد این شرکت ها در شهرهای مختلف کشورهای مذکور ،از مدیران عالی (اعضاء هیئت مدیره )، مدیران ارشد و میانی و کارشناسان دارای سابقه مفید در صنایع نفت ،گاز،پتروشیمی و انرژیهای تجدید پذیر ،در تخصصهای گوناگون دعوت به همکاری می نماید.

خاطر نشان می سازد که بر اساس هماهنگی های بعمل آمده ،جهت افرادی که در خصوص کار در دفاتر خارجی این گروه به شرح فوق پذیرفته شوند ،امکانات اسکان همکاران محترم باتفاق خانواده در نظر گرفته خواهد شد.